Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih


Ljudska univerza Krško je partnerska organizacija v projektu, katerega nosilka je UPI Ljudska univerza Žalec. V projektu sodelujejo še druge partnerske organizacije: MOCIS Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, Šolski center Velenje, RIC Novo mesto in Zasavska ljudska univerza.

V okviru projekta Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih bomo za zaposlene izobraževalce odraslih v neformalnih izobraževalnih programih pripravili in izvedli različne programe usposabljanj s področja uporabe IKT tehnologije v izobraževanju, izbire in uporabe andragoških metod in didaktičnih pristopov, značilnosti različnih ciljnih skupin in drugih področij.

Cilj projekta je tudi pripraviti strokovne podlage za sistematično spremljanjeizobraževalnih potreb izobraževalcev odraslih v neformalnem izobraževanju.

K vključitvi v projekt Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih vabimo vse zaposlene izobraževalce odraslih v Posavju in tiste, ki bi to želeli postati.

Informacije:

Nataša Kršak, telefon: 051 306 113 ali e-naslov: natasa.krsak@lukrsko.si 

Ana Kramperšek, telefon: 051 279 636 ali e-naslov: ana.krampersek@lukrsko.si


Jeseni 2021 načrtujemo izvedbo naslednjih izobraževalnih programov:

Uvod v NLP za izobraževalce odraslih - LU Krško - z urnikom.pdf

Prijava v program Uvod v NLP: https://Nipo.snipi.info/Koledar?cal=SnipiKrsko&prvi=true&prijavi=1243


Samoobvladovanje stresa in skrb za psihofizično ravnovesje - LU Krško - z urnikom.pdf

Prijava v program Samoobvladovanje stresa: https://Nipo.snipi.info/Koledar?cal=SnipiKrsko&prvi=true&prijavi=1244


Skrb zase v delovnem okolju in doma - predstavitev programa LU Krško - z urnikom.pdf

Prijava v program Skrb zase: https://Nipo.snipi.info/Koledar?cal=SnipiKrsko&prvi=true&prijavi=1255


V projektu Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju izvajamo naslednje programe:

Izobrazevanje na daljavo - predstavitev programa LU Krško.pdf

Kombinirano ucenje - priloznost ali izziv - predstavitev programa LU Krško.pdf

Samoobvladovanje stresa in skrb za psihofizično ravnovesje - predstavitev programa LU Krško.pdf

Skrb zase v delovnem okolju in doma - predstavitev programa LU Krško.pdf

Uvod v NLP za izobraževalce odraslih - predstavitev programa LU Krško.pdf

Dvig kvalitete zivljenja oseb s posebnimi potrebami - predstavitev programa LU Krško.pdf


Projekt financira/sofinancira:

Evropski socialni sklad in Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport

Obdobje trajanja projekta:
19. 6. 2020 - 31. 10. 2022

Vrednost projekta:
523.578,29 EUR

Ciljna skupina:
Zaposleni izobraževalci odraslih v neformalnih izobraževalnih programih

Partnerji/sponzorji projekta:
UPI - Ljudska univerza Žalec, Ljudska univerza Krško, MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, Šolski center Velenje, RIC Novo mesto, Zasavska ljudska univerza


Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnih ciljev: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela. Več na www.eu-skladi.si


Image titleImage titleImage title
Več o projektu »