Večgeneracijski center Posavje

Image title

REZULTATI PROJEKTA:

Ljudska univerza Krško je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na katerem je bila izbrana za nosilko Večgeneracijskega centra v Posavju (VGC Posavje). V projektu sta sodelovala partnerja Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Družinski inštitut Zaupanje iz Sevnice. Projekt je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvajal se je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe in rasti in delovna mesta za programsko obdobje 2014- 2020, s specifičnim ciljem: Preprečevanja zdrsa v revščino oz. socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju. 

Projekt je  potekal od 4. 1. 2017 do 30. 9. 2021. 

Namen projekta je bil skozi različne oblike vseživljenjskega učenja in druženja spodbujati povezovanje, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje ter skrbeti za socialno vključevanje ranljivih ciljnih skupin. 

VGC je s svojimi tremi središči v Krškem, Brežicah in Sevnici ljudem omogočal vsakodnevno druženje, dostop do različnih informacij ter izobraževalnih aktivnosti. S partnerskimi organizacijami in zunanjimi sodelavci je program potekal v vseh šestih občinah Posavja. 

V tem obdobju je bilo v regiji Posavje izvedenih: 

• 22.932 ur informiranja in neformalnega druženja, 

• 10.635 ur izobraževalnih vsebin, 

• 4.322 izvedenih aktivnosti.

Vključenih približno 6.600 različnih uporabnikov; od tega približno 2.200 moških in približno 4.400 žensk;

• 4.322 izvedenih aktivnosti;  

Vključenih 153 različnih prostovoljcev in 45 posavskih javnih in nevladnih organizacij. 

Skupna vrednost projekta: 774.507,52 EUR.


Aktivnosti VGC se po zaključku projekta v omejenem obsegu izvajajo še v občinah Krško in Brežice. 

Aktivnosti v Krškem sofinancira Občina Krško in so za uporabnike brezplačne. 

Več o aktivnostih v Krškem in Brežicah: Večgeneracijski center Posavje VGC (vgc-posavje.si)-na prvo stran 

 Koledar aktivnosti VGC Posavje: povezava na koledar aktivnosti VGC


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ljudska univerza Krško je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na katerem je bila izbrana za nosilko Večgeneracijskega centra v Posavju (VGC Posavje). V projektu sodelujejo še Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Družinski inštitut Zaupanje iz Sevnice. Skozi različne oblike vseživljenjskega učenja in druženja bo projekt pomembno prispeval k dvigu kvalitete življenja socialno šibkejših iz celotnega Posavja. 

Večgeneracijski center Posavje (VGC) je varen, prijeten in dostopen prostor za različne ciljne skupine, kjer se vsakodnevno izvajajo aktivnosti, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Aktivnosti centra potekajo v vseh šestih občinah Posavja, pri čemer Ljudska univerza Krško pokriva občini Krško in Kostanjevica na Krki, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice občini Brežice in Bistrica ob Sotli ter Družinski inštitut Zaupanje iz Sevnice občini Sevnica in Radeče. 

Za vas pripravljamo zanimive brezplačne aktivnosti, delavnice in predavanja na območju celotnega Posavja:

Aktivnosti VGC Posavje so zasnovane tako, da so čimbolj pestre, zanimive in naravnane na pridobivanje uporabnih, kakovostnih, aktualnih spretnosti in znanj za potrebe dela in vsakdanjega življenja pripadnikov izbranih ciljnih skupin v Posavju. V okviru projekta bo delo potekalo tudi na terenu (mobilna služba), ki bo z osebnim pristopom v neposrednem okolju ranljivih ciljnih skupin ugotavljala potrebe in promovirala programe in aktivnosti. Poleg strokovnjakov bodo v projektu sodelovali tudi prostovoljci. Načrtovano je sodelovanje več kot 69 prostovoljcev. Vključitev uporabnikov bo prostovoljna in brezplačna.

Na letnem nivoju bo v aktivnosti Večgeneracijskega centra Posavje vključenih najmanj 1.080 različnih pripadnikov ranljivih ciljnih skupin, zagotovljenih 4.680 ur informiranja in neformalnega druženja in izvedenih 1.362 ur obveznih in izbirnih vsebin v regiji Posavje. 

Za doseganje zastavljenih ciljev, bomo vzpostavili mrežo sodelujočih organizacij. K sodelovanju bomo povabili ZRSZ, CSD-je, domove starejših občanov, osnovne in srednje šole, društva … S projektom bomo kakovostno nadgradili javne storitve. Prebivalcem Posavja, ki bodo postali uporabniki Večgeneracijskega centra Posavje, se bo z vključitvijo v program pomembno izboljšala kakovost življenja. Več na spletni strani: https://www.vgc-posavje.si/

Koledar dogodkov po letih:Mediji o nas »

https://www.posavskiobzornik.si/novice/vgc-segel-v-mnoga-srca-in-presegel-pricakovanja-94622?fbclid=IwAR1DIuJUeXADnrjuQF0A02NylIJHTNHByqHQhIcIYXo5zY4wGsUKDd7uHiQ

https://www.vgc-posavje.si/mediji-o-nas.html

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe in rasti in delovna mesta za programsko obdobje 2014- 2020. 9. prednostne osi: Socialna izključenost in zmanjševanje tveganja revščine, 9. 1, prednostne naložbe: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanja zaposljivosti in 9.1.3. specifičnega cilja: Preprečevanja zdrsa v revščino oz. socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.