Varuh/varuhinja predšolskih otrok na domu

Program je namenjen vsem, ki se želite strokovno usposobiti za varovanje predšolskih otrok na domu. Legalno lahko opravljate varstvo predšolskih otrok na domu, če se vpišete v register, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Za vpis v register se zahteva pridobitev ustrezne poklicne kvalifikacije.

Vpisni pogoji:

 • srednja ali srednja strokovna izobrazba;

 • vsaj 6 mesecev izkušenj pri neposrednem delu z otroki (vodenje otroških skupin, občasno varstvo otrok na domu itd., tudi neformalne oblike varstva: varstvo lastnih in/ali drugih otrok.

Trajanje: 104 ure

Vsebina programa usposabljanja:

 • varovanje zdravja otroka in upoštevanje varnostnih ukrepov;

 • zagotavljanje varnega, spodbudnega in privlačnega okolja za otroka;

 • ustrezno hranjenje otroka;

 • ustrezno oblačenje, previjanje in umivanje otroka, toaletni trening in navajanje na osebno higieno;

 • ukrepanje ob pojavih bolezenskih znakov in nepričakovanih situacijah;

 • varovanje otroka pred zlorabami;

 • spodbujanje otrokovega spoznavnega, socio-emotivnega in gibalnega razvoja;

 • nega in varstvo otrok s posebnimi potrebami ter podpora pri osebnem razvoju;

 • komunikacija in sodelovanje s starši oz. otrokovo družino.

Pogoji za pristop k preverjanju in potrjevanju znanja:

- izpolnjevati morajo vpisne pogoje za usposabljanje;

- izdelati zbirno mapo (predstavitev kandidata, portfolijo);

- izdelati seminarsko nalogo.

Na Ljudski univerzi Krško nudimo usposabljanje za pridobitev NPK Varuh/varuhinja predšolskih otrok na domu. Preverjanje in potrjevanje poteka pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center. Izpit poteka pri drugih pooblaščenih organizacijah. Predvideva pripravo in zagovor strokovne naloge, ki jo kandidat pripravi po izboru komisije ter praktično preverjanje z zagovorom in obvladovanjem strokovno teoretičnih znanj.

Na Ljudski univerzi Krško deluje tudi Svetovalno središče Posavje, ki nudi kandidatom informiranje, svetovanje in strokovno pomoč pri izobraževanju.

Program bo izveden v primeru 12 prijav.

INFORMACIJE: Tanja CIZL, svetovalka NPK, 051 279 635, tanja.cizl@lukrsko.si ali Ana Kramperšek, svetovalka NPK, 051 279 636, ana.krampersek@lukrsko.si