Svetovanje za zaposlene v Posavju 2016–2022

Image titleImage title
Image titleLjudska univerza Krško je bila uspešna na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Razpis se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2022.

Namen javnega razpisa je bil povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Brezplačno svetovanje je bilo namenjeno podjetjem in vsem zaposlenim, ki so potrebovali dodatna usposabljanja, kvalifikacije in prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Kaj smo nudili podjetjem in njihovim zaposlenim?

  • Analizo potreb po izobraževanju, analizo potreb po razvoju kariere, izdelavo načrta izobraževanja, izdelavo portfolija, izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc, poglobljeno svetovalno podporo, ki vodi do pričakovanih rezultatov.

  • Usmerjanje k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oziroma potrjevanje kvalifikacij.

  • Nenehno sodelovanje s podjetji, zbornicami, sindikati, socialnimi partnerji, regionalnimi agencijami ...

Pričakovani rezultati svetovanja na ravni zaposlenih so bile vključitve v:

  • programe za dvig izobrazbene ravni,

  • programe za pridobitev splošnih kompetenc (javnoveljavni programi),

  • programe za pridobitev splošnih in poklicnih kompetenc (programi, ki niso javnoveljavni),

  • postopke za pridobitev NPK (nacionalnih poklicnih kvalifikacij) ali TPK (temeljnih poklicnih kvalifikacij),

  • postopke pridobivanja drugih certifikatov (npr. slovenski in mednarodni certifikat tujih jezikov, ECDL in drugi).

Projekt Svetovanje za zaposlene v Posavju se je izvajal od septembra 2016 do marca 2022. V svetovanje smo v vseh letih želeli vključiti 720 zaposlenih. Načrtovani kazalnik smo presegli, saj smo v informiranje in svetovanje vključili 978 različnih zaposlenih.

Največ svetovanj je bilo s področja neformalnih oblik izobraževanja za delo in poklic, neformalnih oblik izobraževanj za osebni razvoj, načrtovanja kariere, pridobitve izobrazbe na višji stopnji od že dosežene … 

Svetovalke smo imele na voljo številne svetovalne pripomočke, s katerimi smo svetovancem izmerile različne kompetence in na ta način vrednotile in dokumentirale neformalno in priložnostno pridobljeno znanje, nudile smo informacije o različnih izobraževalnih programih v lokalnem okolju, svetovale ob prekvalifikacijah in iskanju druge zaposlitve ipd. 

Projekt Svetovanje za zaposlene v Posavju je na Ljudski univerzi Krško je nudil zaposlenim možnost, da so odkrivali svoje skrite potenciale. 

Obiščite tudi portal ZA ZNANJE https://zaznanje.si/, kjer pridobite vse informacije o projektu na enem mestu. 

V okviru projekta je Andragoški center Slovenije ob zaključni konferenci na nacionalnem nivoju pripravil knjižico s predstavitvijo in rezultati projekta. Ogledate si jo lahko tule: Knjizica_info_svetovalna_dejavnost_2021_SPLET.pdf 


Informiranje in svetovanje za zaposlene se na Ljudski univerzi izvaja še naprej v okviru javne službe, kjer svetovalke nudijo svetovanje za vse ciljne skupine v lokalnem okolju.

Več informacij: https://www.lukrsko.si/svetovalno-sredisce-posavje.html


"Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenju za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Kprepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela".