Svetovanje za zaposlene v Posavju 2016–2022

Image titleImage title
Image titleLjudska univerza Krško je bila uspešna na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Razpis se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2022.

Namen javnega razpisa je povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Brezplačno svetovanje je namenjeno podjetjem in vsem zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije in prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Kaj nudimo podjetjem in njihovim zaposlenim?

  • Analizo potreb po izobraževanju, analizo potreb po razvoju kariere, izdelavo načrta izobraževanja, izdelavo portfolija, izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc, poglobljeno svetovalno podporo, ki vodi do pričakovanih rezultatov.

  • Usmerjanje k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oziroma potrjevanje kvalifikacij.

  • Nenehno sodelovanje s podjetji, zbornicami, sindikati, socialnimi partnerji, regionalnimi agencijami ...

Pričakovani rezultati svetovanja na ravni zaposlenih so vključitve v:

  • programe za dvig izobrazbene ravni,

  • programe za pridobitev splošnih kompetenc (javnoveljavni programi),

  • programe za pridobitev splošnih in poklicnih kompetenc (programi, ki niso javnoveljavni),

  • postopke za pridobitev NPK (nacionalnih poklicnih kvalifikacij) ali TPK (temeljnih poklicnih kvalifikacij),

  • postopke pridobivanja drugih certifikatov (npr. slovenski in mednarodni certifikat tujih jezikov, ECDL in drugi).

Projekt Svetovanje za zaposlene v Posavju se bo izvajal od septembra 2016 do marca 2022. V svetovanje bomo v vseh letih vključili 720 zaposlenih.

Zaposlenim bomo po svetovanju nudili različne BREZPLAČNE programe za dvig splošnih in poklicnih kompetenc. Več o programih, ki jih ponujamo za zaposlene, si lahko preberete v opisu projekta Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019.

Za vse informacije nas lahko kontaktirate na telefonski številki 07 48 81 170 ali na e-pošti anja.brilej@lukrsko.si

"Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenju za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Kprepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela".