Splošni tečaji – 50 ur

2.1 Več veš, več znaš, več veljaš – Osnove dobre komunikacije, zdrava prehrana, telesna aktivnost ter pravice in obveznosti zaposlenih. 

2.2 Spoznavam slovenščino in Slovenijo – Učenje slovenskega jezika, kulture in navad. 

2.3 Učinkovita komunikacija na delovnem mestu – Veščine uspešnega komuniciranja, reševanje konfliktov, medkulturna komunikacija in timsko delo. 

2.4 Moje osebne finance – Ravnanje z denarjem, Excel, priprava finančnega plana, investiranje, varčevanje in povečanje prihodkov. 

2.5 Tuji jeziki (angleščina, nemščina, ruščina, francoščina) – Začetno ali nadaljevalno učenje tujega jezika. 

2.6 Na prvem mestu – Zdravje – Ohranjanje zdravja, gibanje in vaje, prehrana, soočanje s stresom in prva pomoč.

2.7 Moj sadovnjak – Sadjarstvo pri nas in po svetu, trendi, zakonodaja, podjetništvo, trženje in razpisi. 

2.8 Priložnosti za razvoj podeželja – Sofinanciranje in prijave na razpise. Brezplačni izobraževalni programi so namenjeni podjetjem in prednostno zaposlenim, ki imajo dokončano največ srednjo poklicno izobrazbo in so starejši od 45 let. Nekateri programi se bodo izvajali v sodelovanju z Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice ter Prah, Izobraževalnim centrom d.o.o. Vsebina posameznih programov se lahko delno prilagodi potrebam podjetja in udeležencev. Programi bodo potekali v tečajni obliki praviloma dva- do trikrat tedensko oziroma po dogovoru z udeleženci. 

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje, prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu. Udeleženci javnoveljavnih programov prejmejo po uspešno zaključenem programu javnoveljavno listino. 

Izkoristite priložnost brezplačnega izobraževanja za zaposlene ter se nam pridružite. Vabljeni k vpisu! 

Za vse informacije nas lahko kontaktirate na telefonski številki 07 48 81 171, 051 279 630 ali po e-pošti ana.krampersek@lukrsko.si

"Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje."