Socialna aktivacija v Posavju 2019–2022 – "AKTIVIRAJMO POSAVJE!"

Naslov projekta:  SOCIALNA AKTIVACIJA V POSAVJU 2019–2022 –  "AKTIVIRAJMO POSAVJE!"
 
Programi socialne aktivacije

 
Namen programov socialne aktivacije je okrepiti socialno vključenost udeležencev, povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti, dvig motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za učinkovito spopadanje z ovirami, ki tem osebam preprečujejo vstop na trg dela ter jih posledično vodijo v socialno izključenost in življenje pod pragom revščine.
 
Opis projekta

 
INVALIDSKO PODJETJE LUMIA, družba za rehabilitacijo, usposabljanje in zaposlovanje, d. o. o., je izbrani prijavitelj na javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov socialne aktivacije na območju Kohezijske regije Vzhodne Slovenije. V partnerstvu z LJUDSKO UNIVERZO KRŠKO prijavitelj izvaja aktivnosti programa na območju regije Posavje. Projekt se izvaja na dveh lokacijah, na lokaciji Krško, ki pokriva občine Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica, izvaja aktivnosti programa partner Ljudska univerza Krško, na lokaciji Brežice, ki pokriva občini Brežice in Bistrica ob Sotli, pa prijavitelj IP LUMIA, d. o. o.
 
Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 9. prednostne osi  "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine", 9.1 prednostne naložbe "Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti", 9.1.2 specifičnega cilja "Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela".

Vsebinske aktivnosti programa
 
• Podpora in strokovna pomoč udeležencem pri iskanju rešitev.
• Spodbujanje in zastopanje udeležencev pri vzpostavljanju stikov z delodajalci, zavodi, ustanovami v lokalnem okolju.
• Predstavitve, obiski in ogledi pri izvajalcih in delodajalcih v lokalnem okolju in zastopanje pri vključevanju v njihove dejavnosti.
• Motiviranje udeležencev pri njihovi osebni rasti.
• Vključevanje v dejavnosti in programe v lokalnem okolju.
 
Specifični cilj projekta je opolnomočenje ciljne skupine za približevanje trgu dela. t.j. je  osebam iz ciljne skupine ponuditi;


• dostopen, kakovosten in raznolik program socialne aktivacije, ki jim bo omogočil razvoj socialnih in zaposlitvenih kompetenc (razvoj socialnih in delovnih spretnosti; dvig funkcionalne spretnosti za ponovno aktivacijo; pridobitev znanj in informacij za reševanje socialne problematike z aktivnim pristopom; pridobitev splošnih kompetenc, krepitev moči in motivacije za ponovno aktivacijo na trgu dela; vključevanje v delovno aktivnost in opolnomočenje za vstop na trg dela).
• dvig funkcionalne spretnosti za ponovno aktivacijo.
• pridobitev znanj in informacij za reševanje socialne problematike z aktivnim pristopom.
• pridobitev splošnih kompetenc, krepitev moči in motivacije za ponovno aktivacijo na trgu dela.
• vključevanje v delovno aktivnost in opolnomočenje za vstop na trg dela.
• okrepiti povezovanje različnih deležnikov v regijski enoti (izvedba programa z aktivnim povezovanjem z Zavodom RS za zaposlovanje, Centrom za socialno delo, občino, nevladnimi, izobraževalnimi in drugimi organizacijami.

Ciljne skupine
 
V okviru SKLOPA 1 se lahko v program vključijo osebe, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo, in so:
• upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči ali
• na podlagi Zakona o urejanju trga dela vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
• na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
• neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.
 
Trajanje programa

 
V projektnem obdobju 2019–2022, na območju regijskih enot: Krško in Brežice, se bo izvedlo 10 programov socialne aktivacije. Trajanje enega programa je 8 mesecev.

Izvajanje programa
 
Čas izvedbe programa socialne aktivacije se bo izvajal v treh fazah.
 
 (1. faza) – 1 mesec: Priprava na izvajanje programa
V tem obdobju se v sodelovanju z enotno vstopno točko, uradi za delo in koordinatorji socialne aktivacije izvajajo aktivnosti za pridobitev udeležencev za vključitev v program socialne aktivacije.
 
(2. faza) – 6 mesecev: Neposredno izvajanje programa z udeleženci
V okviru druge faze izvajanja programa se izvedejo trije moduli z obveznimi vsebinami. Vsebine v programu so modulsko zasnovane in se razlikujejo po trajanju in vsebinah.
 
Modul I: Uvodni modul
                                           
Izvajanje skupinskega dela modula I. v obsegu najmanj 48 ur, tj.  4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela s posameznim udeležencev na teden;
V prvem modulu se izvajajo aktivnosti za vzpostavitev skupinske dinamike, motiviranje, osebnostno rast udeležencev ter dvig socialnih kompetenc.
 
Modul II: Izvedbeni modul
                                                                                                                                                       
Izvajanje skupinskega dela modula II. v obsegu najmanj 480 ur, tj.  6 ur dnevno, 5 dni v tednu in dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela s posameznim udeležencev na teden;
V drugem modulu se izvajajo aktivnosti, ki so usmerjene k spoznavanju trga dela, dvigu funkcionalnih kompetenc in kompetenc za približevanju trga dela ter pridobivanju praktičnih izkušenj za trg dela.
 
Modul III: Izhodni modul
                                                                                                                                                         
Izvajanje skupinskega dela modula III. v obsegu najmanj 48 ur, tj.  4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela s posameznim udeležencev na teden;
Aktivnosti so usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja vključitev, pregledu doseženih ciljev, zagovorništvu, svetovanju in podpori pri vstopu na trg dela.
 
Delo v modulih poteka skozi skupinske vodene pogovore in dodatnim individualnim delom z udeleženci. Vsebine izvajajo izkušeni in strokovno usposobljeni strokovni delavci v sodelovanju s pridruženimi partnerji in ostalimi deležniki.
 
(3. faza) – 1 mesec:  Dodatno individualno delo z udeleženci po izhodu iz programa
Obdobje enega meseca po prenehanju izvajanja 2. faze programa socialne aktivacije je namenjeno dodatnemu individualnemu delu z udeleženci. Obseg in potek individualnega dela v tem obdobju, glede na potrebe posameznega udeleženca programa, določi strokovna skupina. Sestanki multidisciplinarnega tima služijo strokovni podpori pri delu s ciljno skupino javnega razpisa in iskanju strokovne pomoči za udeležence programov.
         

Lokacija izvajanja programa

Ljudska univerza Krško, Dalmatinova ulica 6, Krško (izvajalec za lokacijo Krško je Ljudska univerza Krško)

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Gubčeva ulica 10a, 8250 Brežice (Izvajalec za lokacijo Brežice je IP LUMIA, d. o. o.)

… na terenu … v lokalnem okolju ali širše … knjižnice, društva, ustanove, zavodi, podjetja, organizacije …

Projekt je oblikovan tako, da spodbuja aktivno vlogo raznih organizacij pri izvajanju posameznih aktivnosti, kar predstavlja dobre temelje in podlage za nadaljevanje tudi po zaključku projekta.


Kontaktne informacije:


Strokovna skupina – KRŠKO

Katja Križaj, strokovna sodelavka v programu

e-pošta: katja.krizaj@lukrsko.si

gsm: 051 279 630  


Andreja Bukovinski Juh, strokovna sodelavka v programu 

e-pošta: andreja.bukovinski.juh@lukrsko.si 

gsm: 051 279 631 


Karla Vidmar, strokovna sodelavka v programu 

e-pošta: karla.vidmar@lukrsko.si

gsm: 051 279 637 


Strokovna skupina – BREŽICE

Doroteja Volovec, strokovna vodja programa
e-pošta: doroteja.volovec@lumiaip.si
gsm: 031 600 288 

Mateja Simončič Bregar, strokovna sodelavka v programu
e-pošta: mateja.bregar@lumiaip.si

Leander Črnila, strokovni sodelavec v programu
e-pošta: crnilaleander@hotmail.com

Program za vključene osebe iz ciljne skupine je brezplačen. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz  sredstev Evropskega socialnega sklada.