Priprave za pridobitev kvalifikacije oz. certifikata – 20 ur

3.1 Priprave na izpit iz znanja slovenščine za tujce – Seznanitev z zahtevnostjo in potekom izpita ter reševanje primerov izpitnih pol.

3.2 Osnove angleščine na delovnem mestu – Učenje praktičnih osnov govorne in pisne komunikacije. 

3.3 Sistem HACCP v proizvodnji ali prometu z živili – Temelji dobre higienske prakse ter seznanitev s postopkom pridobivanja potrdila. 

3.4 Varnost in zdravje pri delu – Teoretično in praktično usposabljanja za varno in zdravo delo. 

3.5 NPK Zeliščar/zeliščarka – Priprave na izpit za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.

3.6 NPK Izvajalec/izvajalka nizkih gradenj – Priprave na izpit za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. 

3.7 Temeljne kvalifikacije za voznike – Potrebna znanja in aktualna pojasnila za opravljanje izpita. 

3.8 Dobrobit živali pri prevozu – Teoretična in praktična znanja glede prevoza živali in prevozne dokumentacije. Brezplačni izobraževalni programi so namenjeni podjetjem in prednostno zaposlenim, ki imajo dokončano največ srednjo poklicno izobrazbo in so starejši od 45 let. Nekateri programi se bodo izvajali v sodelovanju z Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice ter Prah, Izobraževalnim centrom d.o.o. Vsebina posameznih programov se lahko delno prilagodi potrebam podjetja in udeležencev. Programi bodo potekali v tečajni obliki praviloma dva- do trikrat tedensko oziroma po dogovoru z udeleženci. 

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje, prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu. Udeleženci javnoveljavnih programov prejmejo po uspešno zaključenem programu javnoveljavno listino. 

Izkoristite priložnost brezplačnega izobraževanja za zaposlene ter se nam pridružite. Vabljeni k vpisu! 

Za vse informacije nas lahko kontaktirate na telefonski številki 07 48 81 171 ali na e-pošti ana.krampersek@lukrsko.si

"Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje."