Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022

Namera o sodelovanju na javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (TPK 2018-2022)

Ljudska univerza Krško namerava kandidirati za pridobitev finančnih sredstev za izvajanje različnih programov usposabljanja na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 - nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Ciljna skupina

Ciljna skupina javnega razpisa so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno z ISCED 3 - nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Zato seznanjamo in vabimo k sodelovanju izvajalce programov za odrasle v spodnjeposavski statistični regiji.

Podrobnosti o razpisu so objavljene na:

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1640