Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019

Image title

Brezplačni programi za zaposlene 2016 do 2019 

Ljudska univerza Krško je bila avgusta 2016 uspešna na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada in je v izvajanje pridobila projekt "Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019". Namen omenjenega projekta je povečati vključenost zaposlenih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 

V konzorciju, ki ga sestavljajo Ljudska univerza Krško, Ekonomska in trgovska šola Brežice ter Izobraževalni center Prah, d. o. o., smo za izboljšanje kompetenc zaposlenih v Posavju v letih 2016–2019 pripravili 29 zanimivih izobraževalnih programov. Izvajali se bodo v Krškem, Brežicah in Sevnici

V ponudbi so:

Brezplačni izobraževalni programi so namenjeni podjetjem in prednostno zaposlenim, ki imajo dokončano največ srednjo izobrazbo in so starejši od 45 let.  Vsebina posameznih programov se lahko delno prilagodi potrebam podjetja in udeležencev. Programi bodo potekali v tečajni obliki praviloma dva- do trikrat tedensko oziroma po dogovoru z udeleženci. 

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje, prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu. Udeleženci javnoveljavnih programov prejmejo po uspešno zaključenem programu javnoveljavno listino. 

Izkoristite priložnost brezplačnega izobraževanja za zaposlene ter se nam pridružite. Vabljeni k vpisu! 

Za vse informacije nas lahko kontaktirate na telefonskih številkah 07 48 81 171, 051 279 630 ali po e-pošti ana.krampersek@lukrsko.si

"Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje."