Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019

Image title

Zaključil se je triletni projekt Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019, v katerem se je 1231 zaposlenih brezplačno izobraževalo v vseh posavskih občinah. Nosilka projekta je bila Ljudska univerza Krško, partnerja v projektu sta bila Ekonomska in trgovska šola Brežice ter Prah, Izobraževalni center, d. o. o.

FINANCIRANJE PROJEKTA

Ljudska univerza Krško je projekt Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019 pridobila v letu 2016 na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, programi so bili v celoti financirani s strani Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije.

CILJI PROJEKTA

Cilj projekta je  bila večja vključenost zaposlenih odraslih, starih nad 45 let in manj izobraženih, v vseživljenjsko učenje ter jim omogočiti  pridobivanje  oziroma izboljšanje temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki jih potrebujejo zaradi potreb dela, za večjo zaposljivost in mobilnost, osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi. V izvajanje projekta je bila vključena tudi svetovalna dejavnost s postopki ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj, zlasti v podporo procesu izobraževanja.

 PROGRAMI, KI SO SE IZVAJALI v letih od 2016 do 2019

Konzorcijski partnerji smo pripravili in izvedli izobraževalne programe za pridobitev temeljnih kompetenc, poseben poudarek je bil na kompetencah s področja informacijsko- komunikacijskih tehnologij.

JAVNO VELJAVNI PROGRAMI: 

- Usposabljanja za življenjsko uspešnost: Most do izobrazbe, Izzivi podeželja, Knjige so zame;

- Računalniška pismenost za odrasle;

PROGRAMI RAČUNALNIŠKE IN DIGITALNE PISMENOSTI:

- Računalniška in digitalna pismenost;

- Excel – znanje za večjo uspešnost;

- Poveži se preko spleta;

- Spletno učenje tujega jezika.

PROGRAMI PRIPRAV ZA PRIJAVO V POSTOPEK PRIDOBITVE KVALIFIKACIJE OZ. CERTIFIKATA:

- Priprava na izpit iz slovenščine za tujce;

- Osnove angleščine na delovnem mestu;

- Temeljna kvalifikacija za voznike.

PROGRAMI SPLOŠNEGA IN NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA:

- Tuji jeziki (angleščina, nemščina, francoščina, ruščina, italijanščina, španščina);

- Učinkovita komunikacija na delovnem mestu;

- Priložnosti za razvoj podeželja;

- Spoznavam slovenščino in Slovenijo.pdf

IZVEDENI PROGRAMI Ljudske univerze Krško 

POROČILO O IZVEDENIH PROGRAMIH V LETU 2016.pdf

POROČILO O IZVEDENIH PROGRAMIH V LETU 2017.pdf

POROČILO O IZVEDENIH PROGRAMIH V LETU 2018.pdf

POROČILO O IZVEDENIH PROGRAMIH V LETU 2019.pdf

Vsi udeleženci izobraževalnih programov so ob koncu izobraževanja prejeli potrdilo o uspešno zaključenem izobraževanju, kateremu je bil priložen popis pridobljenih kompetenc.

REZULTATI V ŠTEVILKAH

V programe za pridobitev kompetenc smo na nivoju konzorcija vključili 1.231 oseb (načrtovano je bilo 1.066 udeležencev), od tega 591 oseb, ki so bile starejše od 45 let. Ob vključitvi v program so udeleženci izpolnili "Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah, sofinanciranih iz ESS", na osnovi katerega smo beležili vse statistične podatke za pripravo poročil za financerja.

Za spremljanje skupnih kazalnikov učinka o udeležencih in učinkov projekta smo spremljali podatke o udeležencih v programih po spolu, starosti, doseženi izobrazbi, statusu na trgu dela, statusu gospodinjstva in osebnih okoliščin (priseljenci, invalidi). V projekt je bilo na nivoju konzorcija vključenih 1.231 udeležencev, od tega 641 moških in 590 žensk.

Po zaključenih programih smo spremljali spremembe statusa udeležencev po 4 tednih in 6 mesecih po zaključku programov.

Do zaključka smo v projektu na Ljudski univerzi Krško uspešno zaključili 65 programov za zaposlene posameznike in podjetja, udeležencem smo podelili potrdila na 10 javnih prireditvah, skupaj na nivoju konzorcija pa smo zaključili kar 90 programov in izvedli 4435 ur usposabljanj.

V sklopu projekta so se zaposleni na različnih stopnjah učili angleščino, nemščino, francoščino, ruščino, španščino, italijanščino, izvedli smo tudi več računalniških programov (začetni in nadaljevalni tečaji, tečaji Excela), tečajev slovenščine za tujce, usposabljanj za življenjsko uspešnost, izobraževanje o komunikaciji, partnerji so izvedli tudi priprave na pridobitev certifikatov NPK in drugo.

Poleg veliko novega znanja, so udeleženci spoznali nove ljudi in se povezovali med seboj, ob zaključkih so imele nekatere skupine tudi zaključne izlete. Udeleženci so sedaj bolj motivirani za pridobivanje novih znanj, osebni rasti, razvijanju strokovne in poklicne kariere.

Sodelovali smo s podjetji v regiji Posavje, ki so prepoznala enkratno priložnost in ponudila svojim zaposlenim kvalitetna brezplačna izobraževanja, s katerimi so bili zelo zadovoljni. Tečaji so potekali v zaključenih skupinah tudi na sedežu podjetij. Udeleženci v programih projekta so prihajali iz 312 različnih podjetij.

Izvedeni programi po šolskih letih:

Šolsko leto

Število programov LUK

Št. programov v konzorciju

Št. udeležencev

2016/2017

27

36

495

2017/2018

26

38

516

2018/2019

12

16

220

Skupaj

65

90

1231

"Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje."