Kakovost v izobraževanju odraslih

Image title

Na Ljudski univerzi Krško skrbimo za kakovost naših storitev in programov. Kakovosti smo se zavezali v letu 2012, ko smo pristopili k projektu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI). Presojanje in razvijanje kakovosti poteka po modelu POKI, ki ga je razvil Adragoški center Slovenije. V projektu smo pridobili znanja o celovitem pristopu ugotavljanja in razvijanja kakovosti, ki ga nadgrajujemo in dopolnjujemo. 

Skrb za kakovost in zadovoljstvo udeležencev je naše glavno vodilo. Od leta 2012 smo nosilci zelenega znaka POKI, ki dokazuje, da na Ljudski univerzi Krško skrbimo za kakovost. 

V letu 2013 smo sprejeli listino kakovosti, ki je naše vodilo pri delu na področju razvijanja kakovosti.


Pri nas deluje skupina za kakovost, ki jo sestavljajo zaposlene na LU Krško in dve zunanji sodelavki: 

 • Nataša Kršak, predsednica; 

 • Marija Hlastan; 

 • Mateja Petric; 

 • Monika Novšak; 

 • Anja Brilej Bohorč. 

Skupina za kakovost skladno z vizijo, poslanstvom, vrednotami Ljudske univerze Krško in izjavo o kakovosti skrbi za razvijanje kakovosti v našem zavodu. 

V marcu 2017 smo na Andragoški center Slovenije oddali vlogo za podaljšanje uporabe zelenega znaka POKI in pridobili pravico do uporabe do leta 2020.


Skrb za kakovost

V letu 2016 smo na področju razvoja kakovosti realizirali naslednje naloge: 

1. Pripravili smo samoevalvacijski načrt za leto 2016, v katerem smo izbrali naslednja področja za samoevalvacijo kakovosti: 

 • področje 1: Vodenje in upravljanje (podpodročje: presojanje in razvijanje kakovosti; kazalnik: notranji sistem kakovosti); 

 • področje 2: Promocija izobraževanja odraslih (kazalnika kakovosti: splošna promocija izobraževanja odraslih in usmerjena promocija izobraževanja odraslih); 

 • področje 3: Podpora posamezniku pri izobraževanju in učenju (podpodročje: podpora posamezniku pri samostojnem učenju; kazalnika: svetovalna in mentorska podpora pri samostojnem učenju in zagotavljanje možnosti za samostojno učenje); 

 • področje 4: Rezultati (podpodročje: udeležba odraslih v izobraževanju odraslih; kazalnika: število in značilnosti odraslih v izobraževanju odraslih in udeležba ranljivih ciljnih skupin v izobraževanju).

2. Skladno s samoevalvacijskim načrtom smo izvedli samoevalvacijo po vseh štirih področjih. 

3. Na osnovi izvedene samoevalvacije kakovosti smo napisali samoevalvacijsko poročilo.


V letu 2015 smo na področju razvoja kakovosti realizirali Akcijski načrt za razvoj kakovosti na Ljudski univerzi Krško za obdobje od januarja do decembra 2015. Uspešni smo bili pri realizaciji zadanih izboljšav na področju kakovosti. Skupina za kakovost se je v letu 2015 sestala dvakrat (18. 2. 2015 in 17. 9. 2015). Skladno s sistemom kakovosti Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI) smo vprašanja, vezana na razvoj kakovosti, obravnavali na sejah sveta zavoda in na andragoških zborih. 


V šolskem letu 2014/2015 smo kakovost spremljali po naslednjih področjih, podpodročjih in kazalnikih kakovosti:

 • področje 1: Izobraževalni proces (podpodročje: načrtovanje in izpeljava izobraževalnega procesa; kazalniki: uvodni pogovor s posameznim udeležencem glede načrtovanja in izpeljave izobraževanja, učbeniki in učno gradivo);

 • področje 2: Udeleženci (podpodročje: udeleženec v izobraževalnem procesu; kazalniki: spremljanje, svetovanje in pomoč udeležencu, zadovoljstvo udeležencev);

 • področje 3: Učitelji (podpodročje: razvojno in svetovalno delo; kazalnik: sodelovanje pri delu strokovnih aktivov).


Na osnovi izpeljane samoevalvacije smo v letu 2014 pripravili samoevalvacijsko poročilo, ki je bilo osnova za Akcijski načrt za razvoj kakovosti in izboljšav za naše delo v letu 2015 in 2016. 

Novo samoevalvacijsko poročilo smo pripravili tudi v letu 2016 in iz njega izhaja nov akcijski načrt v letu 2017. 

Akcijski načrt za razvoj kakovosti 2015

Od leta 2009 kakovost redno presojamo in razvijamo v svetovalni dejavnosti.

Listina kakovosti LU Krško