Kakovost v izobraževanju odraslih

Image title

Na Ljudski univerzi Krško skrbimo za kakovost naših storitev in programov. Kakovosti smo se zavezali v letu 2012, ko smo pristopili k projektu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI). Presojanje in razvijanje kakovosti poteka po modelu POKI, ki ga je razvil Adragoški center Slovenije. V projektu smo pridobili znanja o celovitem pristopu ugotavljanja in razvijanja kakovosti, ki ga nadgrajujemo in dopolnjujemo. 

Skrb za kakovost in zadovoljstvo udeležencev je naše glavno vodilo. Od leta 2012 smo nosilci zelenega znaka POKI, ki dokazuje, da na Ljudski univerzi Krško skrbimo za kakovost. 

V letu 2013 smo sprejeli listino kakovosti, ki je naše vodilo pri delu na področju razvijanja kakovosti.

Skupino za kakovost Ljudske univerze Krško od februarja 2020 sestavljajo:
1. Nataša Kršak, direktorica Ljudske univerze Krško, predsednica; 

2. Anja Brilej Bohorč, organizatorka izobraževanja odraslih LU Krško, članica; 

3. Monika Novšak, strokovna delavka LU Krško, članica; 

 4. Irma Šribar, učiteljica nemškega jezika, zunanja sodelavka LU Krško, članica; 

 5. Valentina Čovran, profesorica angleškega jezika, zunanja sodelavka LU Krško, članica; 

6. Mojca Pompe Stopar, strokovna sodelavka v Večgeneracijskem centru Posavje, članica; 

7. Andrej Mihelin, zunanji član, predstavnik partnerske organizacije, Zavod RS za zaposlovanje, OS Sevnica.

Skupina za kakovost, skladno z vizijo, poslanstvom, vrednotami Ljudske univerze Krško in izjavo o kakovosti, skrbi za razvijanje kakovosti v našem zavodu. V marcu 2020 smo na Andragoški center Slovenije oddali vlogo za podaljšanje uporabe zelenega znaka POKI in pridobili pravico do uporabe do leta 2023.

Skrb za kakovost

Na področju razvoja kakovosti po modelu POKI gre za triletni cikel, ki zajema postopke od priprave samoevalvacijskega načrta in izbire področij samoevalvacije, do izpeljave aktivnosti po izbranih kazalnikih, pripravo samoevalvacijskega poročila ter na tej osnovi pripravo akcijskega načrta ter vpeljavo izboljšav kakovosti v prakso.

Za leto  2018/2019 smo načrtovali naslednje naloge:
• Izpeljali bomo zgledovalni obisk v drugi izobraževalni organizaciji;
• Za zunanje sodelavce in zaposlene bomo organizirali izobraževanje;
• Vsaj enkrat letno bomo uvrstili vprašanja kakovosti na sejo sveta naše organizacije in skupaj s člani sveta presodili kakovost našega dela z vidika temeljnih ciljev in usmeritev delovanja organizacije.
• Izpeljali bomo poglobljen pogovor vseh zaposlenih o tem, kaj je naša kakovost, kakšni so naši cilji pri tem.  
• Ponovno bomo presojali ustreznost vizije, poslanstva in vrednot zapisanih v Listini kakovosti.
• Enkrat letno bomo izvedli merjenje zadovoljstva udeležencev izobraževanja odraslih v našem zavodu.
• Komisija za kakovost bo pripravila poročilo o realizaciji akcijskega načrta.
• V svetovalni dejavnosti bomo izvedli Akcijski načrt za razvoj kakovosti Svetovalnega središča Posavje.
• Zaposlene se bodo usposabljale na področju razvoja kakovosti.
• Na rednih letnih razgovorih bodo zaposleni poročali o lastnem prispevku k razvoju kakovosti.
• Promocijo bomo v šolskem letu izvajali skladno z načrtom promocije.

Skladno s politiko kakovosti v zavodu vprašanja vezana na razvoj kakovosti obravnavamo na sejah sveta zavoda in na andragoških zborih.

V letu 2019 smo na področju kakovosti načrtovali izvedbo naslednjih aktivnosti:

1. Izbor področij, kazalnikov in meril za nov krog samoevalacije.
2. Priprava samoevalacijskega načrta.
3. Zgledovalni obisk Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje.
4. Usposabljanje zaposlenih in zunanjih sodelavcev.
5. Spremljanje in razvoj kakovosti v svetovalni dejavnosti.
6. Sestanki skupine za kakovost vsaj dvakrat letno.
7. Aktivnost za razvoj kakovosti bomo obravnavali na sejah sveta zavoda in andragoških zborih.

Načrt dela na področju kakovosti v letu 2019.pdf
Samoevalvacijski načrt.pdf

V letu 2020 načrtujemo:
1. Priprava in oddaja vloge za podaljšanje uporabe zelenega znaka POKI.
2. Izpeljava samoevalvacije.
3. Priprava samoevalvacijskega poročila.
4. Zgledovalni obisk pri Ljudski univerzi Ajdovščina.
5. Spremljanje in razvoj kakovosti v svetovalni dejavosti.
6. Strokovno usposabljanje za zaposlene in zunanje sodelavce.
7. Sestanki skupine za kakovost, dvakrat letno.
8. Aktivnost za razvoj kakovosti bomo obravnavali na sejah sveta zavoda in andragoških zborih.

Listina kakovosti LU Krško