Kakovost v izobraževanju odraslih

Image title

Na Ljudski univerzi Krško skrbimo za kakovost naših storitev in programov. Kakovosti smo se zavezali v letu 2012, ko smo pristopili k projektu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI). Presojanje in razvijanje kakovosti poteka po modelu POKI, ki ga je razvil Adragoški center Slovenije. V projektu smo pridobili znanja o celovitem pristopu ugotavljanja in razvijanja kakovosti, ki ga nadgrajujemo in dopolnjujemo. 

Skrb za kakovost in zadovoljstvo udeležencev je naše glavno vodilo. Od leta 2012 smo nosilci zelenega znaka POKI, ki dokazuje, da na Ljudski univerzi Krško skrbimo za kakovost. 

Imamo listino kakovosti, ki je naše vodilo pri delu na področju razvijanja kakovosti.


Svetovalka za kakovost

Image titleOd leta 2021 na Ljudski univerzi Krško deluje svetovalka za kakovost, ki je opravila usposabljanje na Andragoškem centru Slovenije. Svetovalka za kakovost svetuje vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v procese uvajanja in izpeljevanja samoevalvacije oz. svetuje v procesih opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti, da bi ti procesi potekali učinkovito in prinašali rezultate, ki bi omogočali nenehen razvoj kakovosti.

Svetovalka za kakovost je tudi članica komisije za kakovost, ki deluje na Ljudski univerzi Krško. Aktivna je tudi v omrežju svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih, kjer sodeluje pri skupnih nalogah in se vseskozi dodatno izobražuje in izpopolnjuje.

Svetovalka za kakovost: Anja Brilej Bohorč, 07 48 81 170 ali 051 279 ali anja.brilej@lukrsko.si


Komisija za kakovost

Komisija za kakovost je osrednje jedro notranjih procesov kakovosti. Deluje kot motivator, načrtuje in organizira dejavnosti, jih deloma tudi izpeljuje ter skrbi za povezano delovanje notranjega sistema kakovosti.


Komisijo za kakovost Ljudske univerze Krško od februarja 2020 sestavljajo:


1. Nataša Kršak, direktorica Ljudske univerze Krško, predsednica;

2. Anja Brilej Bohorč, organizatorka izobraževanja odraslih LU Krško, članica in svetovalka za kakovost;

3. Irma Šribar, učiteljica nemškega jezika, zunanja sodelavka LU Krško, članica;

4. Valentina Čovran, profesorica angleškega jezika, zunanja sodelavka LU Krško, članica;

5. Mojca Pompe Stopar, strokovna sodelavka v Večgeneracijskem centru Posavje, članica;

6. Andrej Mihelin, zunanji član, predstavnik partnerske organizacije, Zavod RS za zaposlovanje, OS Sevnica.

Skupina za kakovost, skladno z vizijo, poslanstvom, vrednotami Ljudske univerze Krško in izjavo o kakovosti, skrbi za razvijanje kakovosti v našem zavodu. V marcu 2023 smo na Andragoški center Slovenije oddali vlogo za pridobitev oz. podaljšanje pravice do uporabe zelenega znaka kakovosti in pridobili pravico do uporabe 31. 3. 2026.

Priloga: Samoevalvacijsko poročilo o kakovosti izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Krško.pdf


Skrb za kakovost

Na področju razvoja kakovosti po modelu POKI izvajamo triletni cikel, ki zajema postopke od priprave samoevalvacijskega načrta in izbire področij samoevalvacije, do izpeljave aktivnosti po izbranih kazalnikih, pripravo samoevalvacijskega poročila ter na tej osnovi pripravo akcijskega načrta ter vpeljavo izboljšav kakovosti v prakso.

V letu 2023 smo na področju kakovosti načrtovali izvedbo naslednjih aktivnosti:

  1. Oddaja vloge za pridobitev oziroma podaljšanje pravice do uporabe zelenega znaka kakovosti.

  2. Priprava letnega načrta kakovosti in letnega poročila kakovosti.

  3. Izbor področij, kazalnikov in meril za nov krog poglobljene samoevalacije.

  4. Priprava samoevalvacijskega načrta.

  5. Izvedba zgledovalnega obiska na Ljudski univerzi Velenje (14. 6. 2023).

  6. Usposabljanje zaposlenih in zunanjih sodelavcev.

  7. Sestanki skupine za kakovost večkrat letno.

  8. Aktivnost za razvoj kakovosti bomo obravnavali na sejah sveta zavoda in andragoških zborih.

Image title

Image title