Kakovost v svetovanju

V Svetovalnem središču Posavje sistematično skrbimo za kakovost od leta 2009, ko smo bili vključeni v projekt »Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije v svetovalnih središčih ISIO«, ki ga je Andragoški center Slovenije osnoval ob uvajanju modela presojanja in razvijanja kakovosti v mreži vseh svetovalnih središč za izobraževanje odraslih.

V mreži 17 svetovalnih središč sledimo skupnim vrednotam, viziji in poslanstvu v našem delu:

VREDNOTE:

  • zaupnost,

  • spoštljivost,

  • usmerjenost k stranki,

  • objektivnost, strokovnost,

  • kakovost.

VIZIJA

Slovenska svetovalna središča ISIO bomo najbolj kakovostna in prepoznavna središča svetovalne dejavnosti za izobraževanje odraslih na lokalni in nacionalni ravni. 

POSLANSTVO 

Slovenska svetovalna središča ISIO zagotavljamo prijazno, zaupno, brezplačno, kakovostno, celovito in strokovno informiranje in svetovanje vsem odraslim kot podporo pri izobraževanju in učenju. Pomagamo jim pri odločanju za izobraževanje, organizaciji in poteku učenja, načrtovanju nadaljnje izobraževalne poti in razvoju kariere. Promoviramo vseživljenjsko učenje in povezujemo vse ponudnike izobraževanja odraslih.

LISTINA KAKOVOSTI 

Listina kakovosti Svetovalnega središča Posavje je sistematičen zapis o tem, kako zagotavljamo kakovost naših storitev. 

Je seznam in opis dogovorov, postopkov, aktivnosti, ki jih naše svetovalno središče sistematično izpeljuje, da razvija svojo kakovost. V njej so zapisani: 

  • cilji presojanja in razvijanja kakovosti; načini, s katerimi opredeljujemo svojo kakovost (model, cilji kakovosti, vizija, poslanstvo, vrednote, standardi, pogovori na strateškem svetu ...); 

  • načini, s katerimi presojamo kakovost (računalniška aplikacija, evalvacijski pogovori, anketiranje svetovancev, pogovori na strateškem svetu ...); 

  • načini, kako ugotovitve o doseženi kakovosti uporabljamo za razvoj in izboljšanje kakovosti (strokovno spopolnjevanje, dobri zgledi, akcijski načrt ...); 

  • pogoji, ki so potrebni, da se listina − sistem kakovosti uresničuje.

IZJAVA O KAKOVOSTI SVETOVALNEGA SREDIŠČA POSAVJE 

Izjava o kakovosti je dokument, s katerim se središča zavezujemo, da svetovancem, financerjem in vsem drugim partnerjem zagotavljamo standarde kakovosti, ki so opredeljeni v modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.

V letu 2017 smo v Svetovalnem središču Posavje pričeli z novim ciklom samoevalvacije. Pripravili smo samoevalvacijski načrt, ki mu bomo sledili v naslednjem letu.