Kakovost v svetovanju odraslih

V Svetovalnem središču Posavje sistematično skrbimo za kakovost od leta 2009, ko smo bili vključeni v projekt »Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije v svetovalnih središčih ISIO«, ki ga je Andragoški center Slovenije osnoval ob uvajanju modela presojanja in razvijanja kakovosti v mreži vseh svetovalnih središč za izobraževanje odraslih.

V mreži 17 svetovalnih središč sledimo skupnim vrednotam, viziji in poslanstvu v našem delu:

VREDNOTE:

  • zaupnost,

  • spoštljivost,

  • usmerjenost k stranki,

  • objektivnost, strokovnost,

  • kakovost.

VIZIJA

Slovenska svetovalna središča ISIO bomo najbolj kakovostna in prepoznavna središča svetovalne dejavnosti za izobraževanje odraslih na lokalni in nacionalni ravni. 

POSLANSTVO 

Slovenska svetovalna središča ISIO zagotavljamo prijazno, zaupno, brezplačno, kakovostno, celovito in strokovno informiranje in svetovanje vsem odraslim kot podporo pri izobraževanju in učenju. Pomagamo jim pri odločanju za izobraževanje, organizaciji in poteku učenja, načrtovanju nadaljnje izobraževalne poti in razvoju kariere. Promoviramo vseživljenjsko učenje in povezujemo vse ponudnike izobraževanja odraslih.

LISTINA KAKOVOSTI SVETOVALNEGA SREDIŠČA POSAVJE

Listina kakovosti središča je sistematičen zapis o tem, kako zagotavljamo kakovost naših storitev. 

Je seznam in opis dogovorov, postopkov, aktivnosti, ki jih naše svetovalno središče sistematično izpeljuje, da razvija svojo kakovost. V njej so zapisani: 

  • cilji presojanja in razvijanja kakovosti;načini, s katerimi opredeljujemo svojo kakovost (model, cilji kakovosti, vizija, poslanstvo, vrednote, standardi, pogovori na strateškem svetu ...); 

  • načini, s katerimi presojamo kakovost (računalniška aplikacija, evalvacijski pogovori, anketiranje svetovancev, pogovori na strateškem svetu ...); 

  • načini, kako ugotovitve o doseženi kakovosti uporabljamo za razvoj in izboljšanje kakovosti (strokovno spopolnjevanje, dobri zgledi, akcijski načrt ...); 

  • pogoji, ki so potrebni, da se listina − sistem kakovosti − uresničuje.

IZJAVA O KAKOVOSTI SVETOVALNEGA SREDIŠČA POSAVJE 

Izjava o kakovosti je dokument, s katerim se središča zavezujemo, da svetovancem, financerjem in vsem drugim partnerjem zagotavljamo standarde kakovosti, ki so opredeljeni v modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.

Za kakovost v svetovalni dejavnosti za izobraževanje odraslih skrbimo z Modelom presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih, ki so ga razvili na Andragoškem centru Slovenije.

Samoevalvacijo izvajamo na naslednjih področjih:
1. Potencialni svetovanci (ciljne skupine).
2. Osebje.
3. Viri, oprema, informacijske baze in pripomočki.
4. Svetovalni proces.
5. Partnerstvo.
6. Informiranje in promocija.
7. Presojanje in razvijanje kakovosti.
8. Rezultati.
9. Učinki.
10. Vodenje, upravljanje, organiziranost.

V letu 2019 bomo v svetovalni dejavnosti kakovost spremljali na štirih področjih:
1. Potencialni svetovanci.
2. Osebje.
3. Svetovalni proces.
4. Rezultati.

V letu 2020 bomo:
1. Pripravili poročilo o spremljanju in doseganju standardov kakovosti v svetovalni dejavnosti za odrasle.
2. Načrtovali vpeljavo izboljšav v izvajanje svetovanja za odrasle.
3. Opravili zgledovalni obisk na Ljudski univerzi Ajdovščina.
4. Skrbeli za strokovno usposabljanje svetovalk.
5. Aktivnost za razvoj kakovosti v svetovalni dejavnosti bomo obravnavali na sejah sveta zavoda in andragoških zborih.