Javnoveljavni programi

4.1 Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Knjige so zame (25 ur) – Izbor, branje in pogovor o zanimivih in aktualnih knjigah. 

4.2 Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (120 ur) – Učne navade, tehnike in spretnosti za ponovni vstop v izobraževanje in vsakodnevno življenje. 

4.3 Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (120 ur) – Namenjeno osebam s posebnimi potrebami za obnavljanje in pridobivanje znanja in spretnosti. 

4.4 Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moje delovno mesto (350 ur) – Pridobivanje novih znanj in spretnosti, načrtovanje kariere in oseben razvoj. 

4.5 Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (120 ur) – Priložnosti za izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja na podeželju. 

4.6 Začetna integracija priseljencev – ZIP (180 ur) – Namenjeno priseljencem (tujcem) za učenje slovenskega jezika in spoznavanje Slovenije.Brezplačni izobraževalni programi so namenjeni podjetjem in prednostno zaposlenim, ki imajo dokončano največ srednjo poklicno izobrazbo in so starejši od 45 let. Nekateri programi se bodo izvajali v sodelovanju z Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice ter Prah, Izobraževalnim centrom d.o.o. Vsebina posameznih programov se lahko delno prilagodi potrebam podjetja in udeležencev. Programi bodo potekali v tečajni obliki praviloma dva- do trikrat tedensko oziroma po dogovoru z udeleženci. 

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje, prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu. Udeleženci javnoveljavnih programov prejmejo po uspešno zaključenem programu javnoveljavno listino. 

Izkoristite priložnost brezplačnega izobraževanja za zaposlene ter se nam pridružite. Vabljeni k vpisu! 

Za vse informacije nas lahko kontaktirate na telefonski številki 07 48 81 171, 051 279 630 ali na e-pošti ana.krampersek@lukrsko.si

"Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje."