Izpiti iz znanja slovenščine za tujce

Ljudska univerza Krško je pooblaščena s strani Filozofske fakultete Ljubljana, Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, za izvajanje izpitov iz slovenskega jezika na osnovni ravni. 

Izpit poteka v skladu s standardi znanja, določenimi v izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezikSlovenščina kot drugi in tuji jezik

Izpitni roki za leto 2019 so naslednji: 

TOREK, 12. 02. 2019,

TOREK, 21. 05. 2019,

TOREK, 17. 09. 2019 in

TOREK, 26. 11. 2019.

Primere VZORČNE IZPITNE POLE in SESTAVO IZPITA si lahko ogledate tukaj: Vzorčni test na osnovni ravni  

IZPITNI PRAVILNIK si lahko ogledate tukaj: Pravilnik o izvajanju izpitov iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika

Prijava na izpit in cena: 

Na izpit se je potrebno prijaviti najmanj deset dni pred napovedanim izpitnim rokom. Kandidat izpolni prijavnico in plača izpit. Kandidat ob prijavi predloži veljavni potni list ali drug ustrezen dokument. 

Cena izpita: 128,10 eurov. 

Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni, morajo ob prijavi na izpit predložiti Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja

Kandidati, prosilci za slovensko državljanstvo, ki so nepismeni, lahko opravljajo izpit iz govornega sporazumevanja v slovenščini na osnovni ravni, če ob prijavi na izpit predložijo ustrezno dokazilo, ki ga izda Ministrstvo za notranje zadeve. 

Na izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni se lahko prijavi vsakdo, tudi če se prej ni izobraževal po programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik ali obiskoval tečaja slovenskega jezika.

Odjava od izpita: 

Kandidat se od izpita iz znanja slovenščine na osnovni ravni lahko odjavi najmanj dva dni pred izpitnim rokom (v dogovoru z org. izobraževanja je lahko razporejen na naslednji izpitni rok). Če se kandidat od izpita ne odjavi in se ga ne udeleži, mora ob naslednji prijavi ponovno poravnati celoten znesek izpita. 

Rezultati izpita: 

Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni je uspešno opravljen, če so vsi štirje deli izpita ocenjeni pozitivno. Kandidati so o rezultatu izpita obveščeni najkasneje v tridesetih dneh od datuma opravljanja izpita

Opomba: Izpit se na Ljudski univerzi Krško izvede le v primeru, da je prijavljenih vsaj 5 kandidatov. Če pa je veliko povpraševanje za opravljanje izpita, organiziramo tudi dodaten izpitni rok. 

Informacije: Andreja Bukovinski Juh, Telefon: 051 279 631, andreja.bukovinski.juh@lukrsko.si Ana Kramperšek, Telefon: 07 48 81 171, ana.krampersek@lukrsko.si