Aktualno

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih na Ljudski univerzi Krško

Ljudska univerza Krško ima več kot 60 let osrednjo vlogo v razvoju izobraževanja odraslih v lokalnem okolju.

Skozi ves čas delovanja razvijamo in izpeljujemo raznovrstno ponudbo izobraževalnih programov za odrasle, od neformalnega do formalnega izobraževanja ter najrazličnejših programov izpopolnjevanja in usposabljanja za delo, za osebni razvoj in aktivno državljanstvo.

V zadnjih letih stopa v ospredje informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih. Svetovalno središče Posavje na Ljudski univerzi Krško deluje že 15 let. V njem štiri usposobljene svetovalke posameznikom in skupinam nudimo brezplačno, kakovostno, strokovno in celostno svetovalno obravnavo.

V Svetovalno središče Posavje vabljeni vsi, ki potrebujete:

•informacije in svetovanje za izobraževanje odraslih (formalni in neformalni programi);

•podporo pri učenju;

•pomoč pri iskanju zaposlitve;

•vrednotenje neformalnih znanj.

Svetovalno središče Posavje pri svojem delu zasleduje naslednje cilje:

•odraslim omogočiti brezplačen dostop do svetovanja in izobraževanja;

•zagotoviti kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje;

•povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje.

Svetovalno središče Posavje zagotavlja odraslim:

•informiranje in svetovanje pred vključitvijo v izobraževanje, med potekom in ob koncu izobraževanja;

•dostopnost informiranja in svetovanja na različne načine; osebno svetovanje, informiranje in svetovanje po telefonu, pisno svetovanje, skupinsko svetovanje, po dogovoru svetovanje zunaj svetovalnega središča.

Svetovalno dejavnost smo na Ljudski univerzi Krško junija 2016 nadgradili s projektom Svetovanje za zaposlene v Posavju 2016−2022, v okviru katerega zagotavljamo zaposlenim svetovancem izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja ter postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.

Na brezplačno svetovanje za zaposlene vabimo vse, ki bi radi:

•dokončali ali nadaljevali izobraževanja;

•bolje opravljali svoje delo in načrtovali spremembo kariere;

•poiskali nova znanja in veščine;

•ovrednotili že pridobljeno znanje, pridobili certifikat.

S postopki svetovanja boste zaposleni pridobili naslednje koristi:

•ozavestili in pridobili boste znanje, spretnosti in kompetence;

•slednje boste znali ustrezno predstaviti, npr. oblikovati zbirne mape dosežkov;

•povečali si boste motivacijo za vključevanje v nadaljnje izobraževanje in usposabljanje ali spremembo in nadgradnjo kariere;

•izboljšana bo socialna vključenost, osebnostna rast in razvoj kariere.

V okviru projekta Svetovanje za zaposlene 2016−2022 vseskozi sodelujemo s ključnimi deležniki, kot so podjetja, zbornice, sindikati, socialni partnerji, razvojno regionalna agencija in drugi deležniki na ravni regije.

Na podjetja se obračamo z naslednjimi vprašanji:

•ali poznate potenciale svojih zaposlenih;

•veste kakšna znanja, spretnosti in kompetence imajo;

•načrtujete razvoj zaposlenih;

•znate zanje poiskati pravo usposabljanje.

Svetovalke lahko podjetjem pomagamo pri razvoju kadrov, sodelujemo lahko pri analizi potreb po izobraževanju in usposabljanju, popisu in vrednotenju kompetenc zaposlenih in izdelavi portfolija.

Od junija 2016 se je v projekt Svetovanje za zaposlene v Posavju vključilo 734 svetovancev. Največ je bilo svetovanj za neformalne oblike izobraževanja za delo in poklic ter neformalne oblike izobraževanja za osebni razvoj. Sledilo je svetovanje za pridobitev izobrazbe na višji stopnji od že dosežene, prekvalifikacija – sprememba poklica na isti stopnji ter načrtovanje in razvoj kariere.

Napredek svetovancev spremljamo po štirih tednih in po šestih mesecih.

Projekt Svetovanje za zaposlene v Posavju 2016 – 2022 bomo na Ljudski univerzi Krško izvajali vse do marca 2022, zato izkoristite brezplačne možnosti svetovanja in vrednotenja in odkrijte svoje skrite potenciale. Skrito znanje je zaklad. Izkoristite brezplačno svetovanje za zaposlene.

Za vse informacije ali prijavo na svetovanje oz. vrednotenje pokličite na telefonsko številko 07 48 81 170 ali pišite na elektronsko pošto anja.brilej@lukrsko.si

Vse novice