Dvig ravni pismenosti

Na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in projektno učenje za mlajše odrasle v časovnem obdobju 2010−2013 smo bili na Ljudski univerzi Krško izbrani za izvajanje dveh računalniških tečajev:

  • javnoveljavni tečaj Računalniška pismenost za odrasle;

  • neformalni tečaj Računalniška in digitalna pismenost za odrasle.

Brezplačne tečaje računalniškega usposabljanja je Ljudska univerza Krško izvajala v sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami v Posavju na 9 različnih lokacijah:

v Krškem, v Koprivnici, na Raki, v Brežicah, na Bizeljskem, v Cerkljah, v Sevnici, na Blanci, v Šentjanžu na Dolenjskem in v Kostanjevici na Krki.

Usposabljanje je potekalo v letih 2011, 2012 in 2013, izvedenih je bilo 1.320 ur pedagoškega dela v 24 skupinah. Uspešnih je bilo 309 udeležencev. Na svečanih podelitvah so uspešni udeleženci prejeli potrdila.

Skupna pogodbena vrednost za operacijo je znašala 61.312,79 EUR.

Projekt je bil zaključen junija 2013.

OPIS PROJEKTA IN RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV:

1. RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (RPO)

Je javnoveljavni program, ki je namenjen odraslim, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Temeljni namen programa je popularizirati in spodbuditi računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti njegove uporabe ter ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi vsem, ne glede na spol, starost in doseženo izobrazbo.

Z izvajanjem programa računalniške pismenosti za odrasle smo že imeli izkušnje od začetka leta 2006, ko smo izvedli 4 usposabljanja, za katera smo bili izbrani na JR MŠŠ ( pogodba številka: 3311-06-436007/3 in iz let 2008, 2009 in 2010, ko smo izvedli 6 usposabljanj, za katera smo bili izbrani na JR MŠŠ ( pogodba tevilka: 3311-08-424001/9).

S ciljem prispevati k socialni komponenti trajnostnega razvoja, spodbujanjem vseživljenjskega učenja, zviševanjem funkcionalne (tudi računalniške) pismenosti ter predvsem z zmanjševanjem regionalnih razlik, smo programe Računalniške pismenosti za odrasle izvajali v občinah spodnjeposavske statisične regije: Krško, Brežice, Sevnica in Kostanjevica na Krki.

V vseh štirih Posavskih občinah je bil program namenjen odraslim, starejšim od 65 let, nižje izobraženim in brezposelnim osebam. Udeležencem so bili na voljo prosti termini v Središču za samostojno učenje Posavje in na Točkah vseživljenjskega učenja v Brežicah, Sevnici in Kostanjevici na Krki, kjer so lahko utrjevali svoje znanje.Vsi udeleženci so prejeli priročnik in vaje za utrjevanje znanja.

Program se je izvajal v obsegu 60 ur po predpisanih vsebinskih sklopih javnoveljavnega programa za odrasle.

V kviru projekta Dvig ravni pismenosti in programa Računalniška pismenost za odrasle smo izvedli računalniško usposabljanje v 12 skupinah:

- v občini Krško 4 izvedbe: 1 v Krškem; 1 na Raki; 2 v Koprivnici;

- v občini Brežice 3 izvedbe: 1 v Brežicah, 1 na Bizeljskem in 1 v Cerkljah ob Krki;

- v občini Sevnica 4 izvedbe: 1 v Sevnici, 2 v Šentjanžu, 1 na Blanci;

- v občini Kostanjevica na Krki: 1 izvedba.

Organizirali smo 720 ur neposrednega izobraževanja (12 tečajev po 60 ur).

Izobraževanja se je udeležilo 146 odraslih starih nad 25 let.

2. RAČUNALNIŠKO IN DIGITALNO OPISMENJEVANJE (RDO)

Cilji programa so bili, da udeleženci:

- spoznajo osnovne komponente računalnikain razumejo nekatere osnovne pojme informacijske tehnologije;

- naučijo se uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema;

- naučijo se organizirati in upravljati z nosilci podatkov in datotekami;

- naučijo se pisati, oblikovati in tiskati besedilo;

- znajo uporabljati glavne spletne storitve;

- znajo uporabljati elektronsko pošto in internetno telefonijo;

- spoznajo osnove internetnega trgovinskega in bančnega poslovanja;

- spoznajo se z osnovami uporabe nekaterih pogostejših digitalnih medijev.

V okviru projekta DRP in programa Računalniško in digitalno opismenjevaje smo izvedli računalniško uposabljanje v 12 skupinah:

- v občini Krško 4 izvedbe: 2 v Krškem; 1 na Raki; 1 v Koprivnici;

- v občini Brežice 4 izvedbe: 2 v Brežicah, 1 na Bizeljskem in 1 v Cerkljah ob Krki;

- v občini Sevnica 3 izvedbe: 1 v Sevnici, 1 v Šentjanžu, 1 na Blanci;

- v občini Kostanjevica na Krki: 1 izvedba.

Organizirali smo 600 ur neposrednega izobraževanja, 12 tečajev po 50 ur. Izobraževanja se je udeležilo 163 odraslih starih nad 25 let.

Udeležencem je bilo omogočeno utrjevanje znanja v Središču za samostojno učenje Posavje in na
Točkah vseživljenjskega učenja v Posavju, v Brežicah,Krškem, Sevnici, na Senovem in v Kostanjevici na Krki. Prejeli so priročnik in vaje za utrjevanje znanja.

Kvantitativni cilji so bili doseženi, saj smo uspešno izvedli vse aktivnosti iz projekta:

  • 12 tečajev programa RPO, 720 ur, 146 udeležencev in

  • 12 tečajev programa RDO, 600 ur, 163 uspešnih udeležencev.

SKUPAJ je bilo v projektu Dvig ravni pismenosti od leta 2010 do 2013 organiziranih:

  • 24 računalniških tečajev,

  • izvedenih 1320 ur pedagoškega dela in

  • podeljenih 309 potrdil uspešnim udeležencem računalniškega usposabljanja.

Projekt je bil zaključen junija 2013.

"Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju."