Aktualno

Brezplačno pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju

Ljudska univerza Krško zaključuje triletni projekt Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019, v katerem se je 1231 zaposlenih brezplačno izobraževalo v vseh posavskih občinah.

Ljudska univerza Krško je kot nosilka projekta pri izvajanju aktivnosti sodelovala s partnerskima organizacijama: Ekonomsko in trgovska šola Brežice in Prah, Izobraževalnim centrom, d. o. o. Projekt sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

CILJI PROJEKTA
Cilj projekta je bil povečati vključenost zaposlenih odraslih, ki so starejši od 45 let, in manj izobraženi in manj usposobljeni, v vseživljenjsko, neformalno učenje ter jim omogočiti  pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki jih potrebujejo zaradi potreb dela, za večjo zaposljivost in mobilnost, osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi. V izvajanje projekta je bila vključena tudi svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, namenjena zaposlenim, v kateri smo s postopki ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj, nudili podporo in napredek  zaposlenim, pri razvoju njihovih kompetenc.

PROGRAMI, KI SO SE IZVAJALI V SKLADU Z ANALIZO POTREB ZA CELOTNO POSAVJE
Konzorcijski partnerji smo pripravili in izvedli izobraževalne programe za pridobitev temeljnih kompetenc, poseben poudarek je bil na kompetencah s področja informacijsko- komunikacijskih tehnologij.

V projektu smo izvajali:

1. JAVNO VELJAVNE PROGRAME:  

- Usposabljanja za življenjsko uspešnost: Most do izobrazbe, Izzivi podeželja, Knjige so zame;

- Računalniška pismenost za odrasle;

2. PROGRAME RAČUNALNIŠKE IN DIGITALNE PISMENOSTI:

- Računalniška in digitalna pismenost;

- Excel-znanje za večjo uspešnost; (dolgi vezaj)

- Poveži se preko spleta;

- Spletno učenje tujega jezika.

3. PROGRAME PRIPRAV ZA PRIJAVO V POSTOPEK PRIDOBITVE KVALIFIKACIJE OZ. CERTIFIKATA:

- Priprava na izpit iz slovenščine za tujce;

- Osnove angleščine na delovnem mestu;

- Temeljna kvalifikacija za voznike.

4. PROGRAME SPLOŠNEGA IN NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA:

- Tuji jeziki (angleščina, nemščina, francoščina, ruščina, italijanščina, španščina);

- Učinkovita komunikacija na delovnem mestu;

- Priložnosti za razvoj podeželja;

- Spoznavam slovenščino in Slovenijo.

Vsi udeleženci izobraževalnih programov so ob koncu izobraževanja prejeli potrdilo o uspešno zaključenem izobraževanju, kateremu je bil priložen popis pridobljenih kompetenc. Potrdila so udeleženci prejeli na 11 javnih prireditvah.

REZULTATI V ŠTEVILKAH

V programe za pridobitev kompetenc smo na nivoju konzorcija vključili 1.231 oseb (načrtovano je bilo 1.066 udeležencev), od tega 591 oseb, ki so bile starejše od 45 let, izobraževalnih programov se je udeležilo 641 moških in 590 žensk.

Programe digitalnega opismenjevanja je obiskovalo udeležencev 595 udeležencev.

Druge izobraževalne programe je obiskovalo 636 udeležencev.

Konzorcij projekta Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju je v letih od 2016-2019 izvedel 90 izobraževalnih programov in usposabljanj v skupnem obsegu 4435 ur.

Udeleženci programov pridobivanja kompetenc so prihajali iz 312 podjetij iz celotnega Posavja.

Udeležence smo po  zaključenih izobraževalnih programih spremljali in merili učinke izobraževanja, ki so se nanašale na spremembe statusa udeležencev. Spremljanje sprememb statusa pri udeležencih smo opravili 4 tedne in 6 mesecev po zaključku programov.

V sklopu projekta so se zaposleni na različnih stopnjah učili angleščino, nemščino, francoščino, ruščino, španščino, italijanščino, izvedli smo tudi več računalniških programov (začetni in nadaljevalni tečaji, tečaji Excela), tečajev slovenščine za tujce, usposabljanj za življenjsko uspešnost, izobraževanje o komunikaciji, partnerji so izvedli tudi priprave na pridobitev certifikatov NPK in drugo.

Udeleženci so v izobraževalnih programih krepili kompetence sporazumevanja v tujih jezikih, digitalne kompetence se urili v komunikaciji in socialnih veščinah. Zaposleni v Posavju so z udeležbo v projektu Pridobivanje kompetenc zaposlenih postali  motivirani za pridobivanje novih znanj, osebnostno  rast in razvoj strokovnih in poklicnih karier.

Pri izvajanju projekta  smo sodelovali s številnimi podjetji v regiji Posavje, ki so prepoznala enkratno priložnost in ponudila svojim zaposlenim kvalitetna brezplačna izobraževanja, s katerimi so bili tako delodajalci kot udeleženci zelo zadovoljni.

IZJAVE UDELEŽENCEV:

Obiskoval sem tečaj Excel. Z organizacijo tečaja sem bil zelo zadovoljen, prav tako s predavanji, ki so bila kvalitetna. Pridobil sem nova znanja, ki jih bom koristno uporabil pri svojem delu. Tečaje Ljudske univerze Krško bom priporočil sodelavcem, prijateljem in znancem. Glede na dobre dosedanje izkušnje sem se že prijavil v nove programe.

Tomaž, udeleženec računalniškega tečaja Excel PKZ

V pomladnih mesecih je skupina zaposlenih ljubiteljev romanskih jezikov v okviru Ljudske univerze Krško v sklopu projekta Pridobivanje kompetenc zaposlenih 2016–2019 obiskovala začetni tečaj francoščine. Pod pedagoško strokovnim vodstvom profesorice francoščine in italijanščine Maše Grad smo spoznavali osnove francoske slovnice, krepili besedišče in izgovorjavo ter se učili, kako se znajdemo v vsakdanjih situacijah. Skupno učenje nas je povezalo v trdno prijateljsko ekipo. Za tečaj smo se odločili iz različnih vzrokov. Nekateri iz službenih potreb, drugi pa iz preprostega razloga, ker je francoščina eden izmed svetovnih jezikov v današnji kulturni globalizaciji. Vsi smo uspešno končali ustni in pisni preizkus znanja francoščine. S ponosom smo se udeležili slavnostne podelitve potrdil s kratkim kulturnim programom v Glasbeni šoli Krško. Sedaj komaj čakamo, da bomo preizkusili naše znanje v pogovoru s "pravimi" Francozi.

Marjeta, udeleženka tečaja francoščine PKZ

Naš dragoceni čas se je bogato izplačal. Vsekakor bom nadaljeval naprej. Zelo zanimiv pristop in pridobivanje znanja, ki ga ni nikoli preveč.

Jurij, udeleženec začetnega tečaja angleščine PKZ

Vse novice